Monday, December 24, 2007

မီဒီယာတိုက္ပြဲႏွင့္ ျမန္မာဘေလာ့ဂ္မ်ား ဘာလဲ ဘယ္လဲ (၂)

ေရးသားသူ :နယ္ျခားမဲ့ျမန္မာဘေလာ့ဂါမ်ားBurmese Bloggers w/o Borders(http://bbwob.blogspot.com) ဘေလာ့ဂ္သင္တန္း
(ဓာတ္ပံု-အေရွ႕ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္)

ဤေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရးခဲ့ေသာ ေရွ႕ကေဆာင္းပါးတြင္ စစ္အစိုးရက မီဒီယာကို မီဒီယာျဖင့္ တိုက္မည္ဟူေသာ ေပၚလစီအရ ဘေလာ့ဂ္မ်ားကို ဘေလာ့ဂ္မ်ားျဖင့္ပင္ တိုက္ခိုက္ လာႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ယခုရက္ပိုင္းတြင္ စစ္အစိုးရ လုိလားသူမ်ား သုိ႕မဟုတ္ စစ္အစိုးရက စီမံခန္႕ခြဲထားသည္ဟု ယူဆႏိုင္ေသာ ဘေလာ့ဂ္မ်ား တစ္ရာနီးပါး ေန႕ခ်င္းညခ်င္း ေပၚထြက္လာသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ လတ္တေလာ လည္ပတ္မိသေရြ႕ သံုးသပ္ရမည္ဆိုပါက ထိုဘေလာ့ဂ္မ်ားကို အၾကမ္းဖ်ဥ္း အေနျဖင့္ အမ်ိဳးအစား (၃) မ်ိဳး ေတြ႕ရွိရပါသည္။

(၁) စစ္အစိုးရ အာေဘာ္မ်ားကို အတိအလင္း ျဖစ္ေစ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ ေရးသားေသာ ဘေလာ့ဂ္မ်ား။
(၂) ျပည္နယ္၊တိုင္းျဖစ္ေစ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ေစ ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေစ ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ဘေလာ့ဂ္မ်ား။ (ၿမိဳ႕အလွအပမ်ား ျမန္မာ့ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ေရးၾကသည္။ ၾကံ႕ခုိင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္း၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အနည္းငယ္ ၾကားညွပ္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။)
(၃) အဆိုပါ ဘေလာ့ဂ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ အခ်ိန္အတူတူနီးပါး ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ္လည္း ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသာ ေရးသားေနေသးေသာ သာမန္ဘေလာ့ဂ္မ်ား
ထိုဘေလာ့ဂ္မ်ားကို အသံုးျပဳကာ အမ်ိဳးအစား (၁) က ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူ ဘေလာ့ဂ္မ်ားကို အတိအလင္း တိုက္ခိုက္ ေရးသားျခင္း (သို႕မဟုတ္) ျပန္လည္ေခ်ပ ေရးသားျခင္း ျပဳလာခ်ိန္တြင္ (၂) ႏွင့္ (၃) အမ်ိဳးအစား ဘေလာ့ဂ္မ်ားသည္ လိုအပ္လာလွ်င္ စစ္အစိုးရ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား တန္ျပန္တင္ရန္ အသင့္ျပင္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္မ်ားဟု ယူဆရပါသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ အားလံုးကို ပုဂၢလိက ေရးသားေသာ ဘေလာ့ဂ္မ်ား အသြင္ ေဆာင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူ ဘေလာ့ဂါမ်ားသည္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားေရာ ျပည္တြင္းျပည္ပ သာမန္ျပည္သူမ်ားပါ မိမိတို႕ရင္တြင္းမွ အစစ္အမွန္ခံစားမႈမ်ားႏွင့္ မိမိၾကားသိရေသာ သတင္းမ်ားကို ေစတနာ့၀န္ထမ္း ေရးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ စစ္အစိုးရသည္ ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕၀င္မ်ား သို႕မဟုတ္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို အခ်ိန္ေရာ နည္းပညာႏွင့္ ေငြေၾကးပံ႕ပိုးမႈပါ အေသအခ်ာေပးၿပီး ညႊန္ၾကားမႈတခု ေအာက္တြင္ လုပ္ခိုင္းျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ ထိုဘေလာ့ဂ္မ်ား၏ အရည္အေသြးမွာ ကန္ ့သတ္ထားေသာ္လည္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူ သံဃာမ်ား ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္ဟု မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ ေျပာရဲေသာ စစ္အစိုးရ ျဖစ္သျဖင့္ ထိုဘေလာ့ဂ္မ်ား၏ အေရအတြက္ကိုလည္း စစ္အစိုးရက တေန႕ေန႕တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ စကားထဲ ထည့္သြင္းေျပာလာႏိုင္ပါသည္။
တခ်ိဳ႕ဘေလာ့ဂ္မ်ားသည္ သတင္းအမွန္ကို တင္သည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ကာ ဒီဗီြဘီ မဇၨ်ိမ စေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းအခ်ိဳ႕ကို လင့္ခ္ေပးျခင္း ဒီမိုကေရစီ ဘေလာ့ဂ္ အခ်ိဳ႕ကို လင့္ခ္ေပးျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္ကာ ၄င္းတို႕ ေဖာ္ျပခ်င္ေသာ သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား အစိုးရအာေဘာ္မ်ားကိုလည္း ၾကားညွပ္တင္ျပလာေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္လာသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဖတ္ရႈသူမ်ား အေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႕ေသာ ဘေလာ့ဂ္မ်ားသည္ ႏွစ္ဖက္ကို မွ်မွ်တတ ရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ေစကာ ၄င္းတို႕ ေရးသားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားအေပၚ အေလးအနက္ထား ဖတ္ရႈမိေစပါသည္။
နည္းပရိယာယ္မ်ိဳးစံုျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားႏိုင္ေသာ ဘေလာ့ဂ္ေလာကတြင္ ဤကဲ့သို႕ ခ်ဥ္းကပ္ပံုကို အျပစ္ဟု မဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ ဘေလာ့ဂ္မ်ားမွလည္း မိမိတို႕ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္ဆန္ရုံသာမက တိက်မွန္ကန္မႈအတြက္ ပိုမိုေစ့စပ္စြာ စစ္ေဆးတင္ျပၾကရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
မည္သည့္ ရန္ျငိိဳးရန္စမွ မရွိဘဲ ဘေလာဂါ့မ်ားကို အေၾကာင္းမဲ့ ဆဲဆို လာေရာက္တိုက္ခိုက္သူမ်ားလည္း ရွိတတ္ပါသည္ ။ သူတို ့၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘေလာ့ဂ္ေရးသားျခင္းကို ရပ္သြားေစရန္မွအပ အျခားမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ စစ္အစိုးရလိုလားသူ ဘေလာ့ဂ္မ်ား အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လာျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ၾကည့္လွ်င္ မသကၤာစရာ ေကာင္းလွပါသည္။ ျပည္တြင္းတြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးကာ နအဖ ေထာက္ခံပြဲမ်ားကို ျခိမ့္ျခိမ့္သဲ က်င္းပ၍ ကမၻာကိုလိမ္လည္ရန္ ႀကိဳးစားသူ စစ္အစိုးရသည္ ဘေလာ့ဂ္ထဲတြင္လည္း ဤနည္းႏွင္ႏွင္ မႀကိဳးစားဟု မေျပာႏိုင္ပါ။
ဆဲဆိုျခင္းကို မည္သူမည္၀ါက ျပဳလုပ္သည္ဟု သက္ေသ အေထာက္အထားျဖင့္ အတိအက် ေဖာ္ထုတ္ရန္ မလြယ္ကူေသးေသာ္လည္း ဤကဲ့သို႕ တိုက္ခိုက္မႈမ်ိဳး ေပၚေပါက္လာလွ်င္ ဘေလာ့ဂ္ကို အၿပီး မပိတ္ဘဲ အဆင့္ဆင့္ ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ရွိပါသည္။ C Box ေခၚ ဆီပံုးကို ေခတၱပိတ္ျခင္း၊ အမည္မဲ့ မွတ္ခ်က္ေရးသားျခင္းကို ခြင့္မျပဳျခင္း၊ မွတ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ၿပီးမွ တင္ျခင္း တို႕ျဖစ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြ ဘေလာ့ဂါမ်ား၊ ဘေလာ့ဂ္ဖတ္သူမ်ား အေနႏွင့္လည္း ဆက္လက္လာေရာက္ ဖတ္ရႈေပးျခင္း မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္သာ ပိုမိုေရးသားေပးျခင္းျဖင့္ အတိုက္ခိုက္ခံရသူကို အားေပးႏိုင္ပါသည္။
မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကို ေရးသားသည္ ျဖစ္ေစ ဘေလာ့ဂ္ေရးသားျခင္းသည္ (ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ဖိအားေပး ေရးသားခိုင္းျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပါက) လြတ္လပ္မႈကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ အသိဥာဏ္ ဗဟုသုတ ပြင့္လင္းေစမည့္ လမ္းေပါက္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ က်ပ္တည္းပိတ္ေႏွာင္ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ဆိုးႀကီးေအာက္တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ျမန္မာတို႕အတြက္ မိမိတို႕၏ စိတ္သေဘာထားကို လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာဘေလာ့ဂ္မ်ား မ်ားျပားလာရန္ႏွင့္ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ေစ ေရးသားမႈကို ရပ္တန္႕မသြားၾကေစရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ မိမိ၏ ဘေလာ့ဂ္တစ္ခုသည္ ျပည္သူတစ္ေယာက္၏ အသံကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။
ထို႕အျပင္ စစ္အစိုးရက ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို အင္တာနက္ေပၚ တင္ေပးလိုက္သည္ပင္ ျဖစ္လင့္ကစား ထိုဘေလာ့ဂါမ်ား သည္ လြတ္လပ္စြာ လည္ပတ္ဖတ္ရႈခြင့္သာ ရခဲ့ပါက ၄င္းတို႕ မ်က္စိပြင့္လာႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အျပင္ဘက္တြင္ မည္ကဲ့သို႕ တုိးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘာေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အာဏာရွင္စနစ္၏ ဆိုးက်ိဳး စသည္တို႕ကို ဖတ္ရႈေလ့လာမိပါက အျမင္ ပိုမို ပြင့္လင္းလာႏုိင္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မိမိစိတ္ရင္းျဖင့္ ေရးသားေနေသာ ဘေလာ့ဂါမ်ားအေနျဖင့္ ေရးသားမႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ က်မသြားရန္ အရည္အေသြး ပိုမိုျမွင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

1 comments:

boedawgyi said...

အစကတည္းကထင္ေတာ့ထင္သားပဲ